Belang Van Samenwerken

Published Nov 08, 20
6 min read

Waardepropositie Betekenis

Het kan ook zijn dat tijdens een project blijkt dat bijsturing nodig is vanwege oplopende kosten die niet meer binnen de kaders van de business case passen, of dat deadlines stelselmatig niet gehaald worden. Ook menselijke factoren kunnen een aanleiding zijn, bijvoorbeeld als een projectmanager en zijn projectmedewerkers behoefte hebben aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking en sfeer binnen het project.

Voorbeeld WaardepropositieWaardepropositie Betekenis

(Uit: interview Paolo Cinelli, CIO IKEA) Bij het beschrijven van referentiemodellen voor het evalueren gebruiken we de brede definitie van een IT-project. overleggen en samenwerken. Beter gezegd, dit boek richt zich op het evalueren van projecten met een IT-component. In de praktijk worden voor een IT-component ook andere termen gebruikt zoals ICT (Informatie- en Communicatie Technologie), informatiesysteem (IS) of hardware en software.

In dit hoofdstuk beschrijven we wat we bedoelen met de gekozen afbakening van een project. In de literatuur worden verschillende definities gehanteerd voor een project. Zo hanteert AXELOS voor PRINCE2 de definitie van een project als: ‘Een uniek tijdelijk samenwerkingsverband, met een vooraf gedefinieerd budget en doorlooptijd, dat leidt tot een vooraf overeengekomen projectresultaat en een continue valide business case’.

Beter SamenwerkenSamenwerken

In mijn optiek zijn er geen IT-projecten. Een project betekent een verandering en IT is hooguit een onderdeel daarvan (overleggen en samenwerken). (Uit: interview Wichert van Engelen, manager ICT Vernieuwing bij GVB) Voor het Project Management Institute (PMI) is een project een tijdelijke onderneming om een uniek product, dienst of resultaat te creëren.

De ISO-standaard 21500 definieert een project als: ‘Het behalen van een doelstelling door het uitvoeren van een uniek aantal processen, bestaande uit gecoördineerde en gecontroleerde activiteiten met start- en einddata. Het behalen van de projectdoelstelling vereist resultaten conform gespecificeerde eisen, alsmede meervoudige randvoorwaarden zoals tijd, geld en capaciteit’. [in het Engels: ‘A unique set of processes consisting of coordinated and controlled activities with start and finish dates, undertaken to achieve an objective.

Van der Molen (2009) benadrukt het doel van een project. Het doel is om door middel van een investering tot waardecreatie voor een organisatie of haar omgeving te komen. Mede gebaseerd op de aspecten die in de voorgaande definities zijn beschreven, wordt in dit boek een project dan ook gedefinieerd aan de hand van de volgende kenmerken: Beschikt over een door een gemandateerde opdrachtgever ondertekende of afgegeven opdracht.

Heeft een begin en een einde en wordt op enig moment afgesloten, waarbij de resultaten worden overgedragen aan de staande organisatie. Beschikt over een eigen planning met mijlpalen en een capaciteitsplanning. Kent een gefaseerde uitvoering van het proces. Beschikt over speciaal toegekende middelen, waaronder een projectbudget, een ontwikkelbudget en capaciteit.

Waardepropositie Canvas Model

De verandering zelf is inefficiënt, dus moet je hier een apart budget voor vrijmaken (het resultaat beoogt dat natuurlijk niet te zijn). (Uit: interview Wichert van Engelen, manager ICT Vernieuwing bij GVB) Een project acteert in de zogenoemde ‘duivelsdriehoek’: het spanningsveld van tijd, geld en kwaliteit. Soms spreekt men ook wel van het ‘duivelsvierkant. overleggen en samenwerken.

Binnen dit spanningsveld kent een project zijn eigen doelstelling, zijn eigen beheersprocessen, een eigen organisatie, een specifieke werkwijze en eigen interne informatiestromen. overleggen en samenwerken. Dit wordt ondersteund door specifieke IT-voorzieningen voor dat project waarmee projectmedewerkers hun werk doen. Een project staat binnen zijn omgeving en draagt bij aan de veranderingen binnen die organisatie.

1 is dit gevisualiseerd. waardepropositie canvas model. Er is een nieuw evenwicht nodig tussen een professionele opdrachtgever en een volwassen opdrachtnemer, beiden gericht op het doel. De IT-sector bevindt zich nog in een ontwikkelfase waarin men graag wil laten zien wat men kan. Een verandering van houding is nodig, waarbij de IT-er zich afvraagt: “Is dit wel een IT-probleem?” Ga de opdrachtgever opvoeden in plaats van je te gedragen als whizzkid. overleggen en samenwerken.

Als de houding van de whizzkid niet verandert, dan wordt uiteindelijk het vertrouwen geschaad. (Uit: interview Saskia Stuiveling, president Algemene Rekenkamer) Figuur 1. 1 Project binnen zijn omgeving De definities en kenmerken van een project hebben betrekking op People, Product en Process (Cooper & Kleinschmidt, 1986). In de marketing en bij kwaliteitsmanagement is dit een gebruikelijke indeling (overleggen en samenwerken).

Het is een rubricering die later in het boek terugkomt bij het indelen van methoden, best practices, standaarden en frameworks die als referentie gebruikt kunnen worden voor het evalueren van projecten met een IT-component. Het opsplitsen in kleinere projecten is goed maar er moet wel één visie (architectuur) aan ten grondslag liggen - lees verder. overleggen en samenwerken.

(Uit: interview Wichert van Engelen, manager ICT Vernieuwing bij GVB) In dit boek gaat het om projecten die veranderingen in een organisatie doorvoeren met behulp van een IT-component - overleggen en samenwerken. Een project met een IT-component is dus een project dat tot doel heeft om beheersbaar een verandering te realiseren in een organisatie en/of haar omgeving waarbij het ontwikkelen en/of het invoeren van informatietechnologie noodzakelijk is om die verandering tot een succes te maken.

Customer JournetJourneymap

Het gaat om ‘een verandering in samenhang’. Een evaluatie van een dergelijk project met een IT-component is altijd nuttig en kan in elke fase van het project plaatsvinden. Ook projecten die nog moeten starten kunnen al geholpen zijn bij een goede evaluatie. Waarom beperkt de scope van dit boek zich tot het evalueren van projecten met een IT-component en richt het zich niet op andere projecten en/of veranderingsprocessen? Het toepassen van IT in bedrijven en bij de overheid wordt steeds groter en complexer.

Scrum Trello

Kortom, veel redenen om projecten gefundeerd te evalueren, er van te leren en volgende projecten beter uit te voeren. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen projectleiders en projectmanagers. Er zijn veel medewerkers opgeleid om projecten te beheersen en te managen, maar er zijn te weinig mensen die projecten daadwerkelijk kunnen ‘leiden’.

‘Cut the crap’ en werk naar een doel toe. (Uit: interview Wichert van Engelen, manager ICT Vernieuwing bij GVB) In de praktijk zijn het niet alleen projecten met een IT-component die last hebben van het niet tijdig of binnen budget behalen van vooraf gedefinieerde resultaten - definitie waardepropositie. Ook infrastructurele projecten kampen hiermee en menig procesverbeteringsprogramma of kwaliteitsmanagementsysteem strandt al voordat het is ingebed in een organisatie - overleggen en samenwerken.

Delen uit dit boek zijn zeker ook bruikbaar voor projecten uit andere doelgroepen. Projecten met een IT-component worden in de praktijk vaak IT-projecten genoemd - overleggen en samenwerken. Juist door het steeds meer samengaan van business en IT in de voortbrengingsketen en op diverse agile-manieren van werken, is het belangrijk om naar het geheel te kijken: van idee tot opgeleverd proces met bijbehorende IT en de niet-IT-ondersteuning.

Op basis van de definitie van een IT-project helpen de volgende hoofdstukken je verder met de wijze waarop je een dergelijke evaluatie vorm kunt geven. December 19th, 2018 by maurits I am humbled over the many unanticipated consequences of the accidental creation of my pocket guide to Scrum. I equally enjoyed updating my book to a second edition 5 years later.

The first batch will be available 16 January 2019 and soon after in all major formats (hard copy, Kindle, PDF, eBook, ePub) via all main channels worldwide. Who would have figured that there was room for a second edition of my pocket guide to Scrum? Certainly as my book remained in the best-seller list of my publisher all the time? For this deliberate endeavor, I considered how I described the Scrum Values in the first edition.

More from Laptops

Navigation

Home

Latest Posts

Mdm

Published Feb 17, 22
5 min read

Mobile Device Management

Published Jan 20, 22
6 min read

Byod Cope

Published Dec 27, 21
6 min read